Krizové řízení a plánování

Nabízím zajištění krizové připravenosti a zpracování komplexní krizové dokumentace pro potřeby veřejné správy, podniků i fyzických osob, především pak tvorbu plánů krizové připravenosti (včetně subjektů kritické infrastruktury), povodňových plánů (kraje, obce i vlastníků nemovitostí a to ve zjednodušené i digitální formě), plánů akceschopnosti, havarijních plánů, plánů materiálně – technického zabezpečení, plánů hospodářské mobilizace a nezbytných dodávek, opatření hospodářské mobilizace, dílčích plánů obrany, apod. Rovněž se intenzivně zabývám ochranou měkkých cílů a kritických a obranných infrastruktur.

Mám rozsáhlé zkušenosti se zajištěním krizové připravenosti v rámci resortních organizací, jsem externím odborníkem Ministerstva vnitra pro oblast bezpečnostního výzkumu a členem České asociace bezpečnostních manažerů.

Pro veřejnou správu

Pro potřeby veřejné správy zajišťuji komplexní krizovou připravenost včetně zpracování krizové dokumentace, především pak následujících plánů:

 • plán krizové připravenosti,
 • plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury,
 • povodňový plán,
 • havarijní plán,
 • pandemický plán,
 • plán přednostního očkování,
 • plán akceschopnosti,
 • plán materiálně – technického zabezpečení,
 • dílčí plán obrany,
 • plán hospodářské mobilizace a nezbytných dodávek,
 • plán opatření hospodářské mobilizace,
 • apod.,

Rovněž pak mohu nabídnout poradenství a konzultace ve věci výše uvedené krizové dokumentace a veškeré služby související s ochranou měkkých cílů a kritických a obranných (ODOS, OMN) infrastruktur včetně poradenství ve věcech fyzického zabezpečení.

Pro podniky

Pro podniky nabízím především vytvoření plánů krizové připravenosti, v rámci kterých metodicky vycházím ze základního legislativního rámce pro zajištění krizové připravenosti, ovšem plány jsou adaptovány pro potřeby podniku.

Tuto adaptaci provádím jako ekonom a znalec v oboru Ekonomika s ohledem na aktuální potřeby, hrozby a rizika pro daný podnik.

Je zřejmé, že období extrémního sucha je mimořádnou událostí, ovšem pro běžný podnik bude více mimořádnou událostí např. výpadek v Just-in-Time dodávkách. Tím, že mohu vhodně kombinovat obě své odbornosti mohu adaptovat krizovou dokumentace, vč. krizového managementu pro potřeby každého konkrétního podniku.

Mnoho podniků se zahraniční účastí má za povinnost mít zpracovanou a aktualizovanou krizovou dokumentaci, neboť jim toto ukládá jejich mateřská společnost. Bohužel si s tím však zpravidla neví rady a tak vznikají pouhé překlady zahraničních dokumentů bez jakékoliv návaznosti na naše podmínky a bez jakékoliv přizpůsobení na chod daného konkrétního podniku. To ústí k tomu, že takový podnik má sice k dispozici „krizovou dokumentaci“, která je ovšem v případě mimořádné událost nezřídka k ničemu.

Nad rámec výše uvedeného krizového plánu mohu podnikům a podnikajícím fyzickým osobám nabídnout především zpracování povodňových plánů (pokud jsou vlastníky staveb ležících v záplavovém území, případně staveb , které mohou zhoršit průběh povodně nebo pozemků, u nichž jim tuto povinnost uložil vodoprávní úřad – ve smyslu § 71, odst. 4 a 5, zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů)

Nesplněním této povinnosti se právnická či podnikající fyzická osoba dopustí správního deliktu, za který mu/jí může být uložena pokuta do 100.000,- Kč (§ 125f, odst. 2, písm. a) a odst. 5, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb.).

Dále pak podporu a dokumentaci dodavatele mobilizačních dodávek, apod.

Pokud je podnik vlastníkem či provozovatelem měkkého cíle, případně nevojenského objektu důležitého pro obranu státu, či objektu možného napadení (ve smyslu OPSÚ), mohu poskytnou veškerou potřebnou součinnost, poradenství a zpracování potřebné dokumentace v rámci ochrany měkkých cílů a ochrany obranných infrastruktur.

Rovněž se jako ekonom a soudní znalec pro řízení podniků věnuji krizovému řízení v ekonomickém významu. Více informací naleznete na samostatných webových stránkách www.znalecka-cinnost.cz.

Pro fyzické osoby

Fyzickým osobám v rámci své činnosti mohu nabídnout především zpracování povodňových plánů vlastníka nemovitosti ve smyslu § 71, odst. 4 a 5, zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, pokud jsou vlastníky staveb ohrožených povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, případně vlastníky pozemků, u nichž jim tuto povinnost uložil vodoprávní úřad.

Nesplněním této povinnosti spáchá vlastník pozemku či stavby přestupek, za který mu může být uložena pokuta do 100.000,- Kč (§ 121, odst. 2, písm. a) a odst. 5, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb.).

Nad rámec zpracování objektových povodňových plánů mohu především studentům vysokých škol v oborech se zaměřením na krizové řízení a plánování, ochranu obyvatelstva, hospodářská opatření pro krizové stavy, apod. nabídnout konzultační činnost a případnou oponenturu jejich prací.

Dále pak fyzickým osobám, které organizují kulturní a sportovní akce, trhy a jiné podobné akce mohu být nápomocen při ochraně měkkých cílů.

Ochrana kritických a obranných infrastruktur

Ochrana kritických infrastruktur

Pro subjekty (provozovatele prvku) kritické infrastruktury (příp. evropské kritické infrastruktury) nabízím zpracování komplexní dokumentace, včetně analýzy hrozeb a rizik a zpracování plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury dle aktuálně platné legislativy (zák. č. 430/2010 Sb.). Rovněž pak mohu poskytnout poradenství a konzultace včetně poradenství v zajištění fyzické bezpečnosti prvku kritické infrastruktury.

Ochrana obranných infrastruktur

V návaznosti na zákon č. 222/1999 Sb. nabízím v rámci operační přípravy státního území ucelené poradenství, konzultace, zajištění jednání s Armádou České republiky a zpracování potřebné dokumentace (návrh smlouvy o střežení, součinností dohovor, apod.) pro objekty tzv. obranné infrastruktury. Pokud jste vlastníkem nebo provozovatelem nevojenského objektu důležitého pro obranu státu (ODOS), případně objektu, který může být za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu napaden (OMN) a potřebujete v dané oblasti poradit, či pomoci se zpracováním potřebné dokumentace, neváhejte se na mě, prosím, kdykoliv obrátit.